Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bert Hellinger és a családállítás

2008.05.21

Kicsoda Bert Hellinger?

Egy szerzetes, aki évtizedeket töltött Afrikában, aztán kilépett a rendből, és életét attól fogva annak szenteli, hogy minél több ember életében megvalósulhasson a saját lelke szerinti
Rend és Béke.
A segítséget kérő családtagjait és sajátmagát helyettesítő szereplőket állít egy kör közepére, úgy ahogy az számára abban a pillanatban megjelenik. Hellinger azután tapasztalatait és világszemléletét, megkülönböztetés nélküli szeretetét tudja eszközként használni, hogy egy-egy mondatban kimondja, AMI VAN.  A legutóbbi időben már szavakra is alig van szükség: a megszemélyesítő szereplők mozgása, a testbeszéde és mimikája elég, hogy a kimondatlan titkok, összefonódások, rejtett szeretetkötelékek nyilvánvalóvá váljanak, és az, aki eddig nem értette mi miért történik vele, mélyen átérezhesse a családjához tartozás nemzedékeken átívelő áldásos erejét.

Honnan jön a szereplőkbe a tudás, hogy mi történt egy idegen családban?

A „mindentudó hely” - manapság úgy emlegetik, a morfogenetikus mező - tesz képessé mindenkit, aki a folyamatban részt vesz, hogy megjelenítse azt a személyt, akinek a helyén áll.

Minden jelenlevő számára katartikus élményt jelent a részvétel, sokszor a kiválasztott megjelenítők saját megoldandó helyzeteikre már a részvétellel is megoldást találnak, anélkül, hogy a saját családképüket felállítanák.

Mi történik egy családfelállításkor?

Az, aki megoldást keres a problémájára, egy-két mondatban megismerteti azt.
Elhatározzák, hogy a felnőttkori, vagy a gyermekkori családját állítják-e fel.
Minden családtagja és saját maga helyett is választ egy megszemélyesítőt, valakit a körből, és gyengéden beállítja a kör közepén  valahova, aztán a körön kívülről figyeli ami történik.

Rövid idő alatt a résztvevők megérzik, hogy a többiekhez milyen érzések fűzik őket.
Lassú mozgás támad, néha hiányérzet jelenik meg, máskor erős indulatok válnak apró rezdülésekből tapasztalhatóvá, ám amikor megjelenik a családban az, aki hiányzott, amikor kiderül, ami titok volt, a család tagjai harmónikus alakzatba rendeződnek.
Ilyenkor jön visssza a családfelállítást kérő a megszemélyesítőjének a helyébe, s rituális-archaikus mondatok kimondásával áll vissza a család békéje és harmóniája.

Bogár Zsuzsanna


A Hellinger intézet honlapjáról

2008.04.30

Bert Hellinger nevéhez fűződik a Hellinger terápia - ismertté vált nevén - a
családfelállítás, ami egy adott család szellemi mezejében történő
rendeződés. A mezőbe tartozik a terápiát kérő személy, az ősei, a korábbi és
a jelenlegi kapcsolatrendszerei. A szellemi mező egy morfogenetikus
energiamező - a forma keletkezésének mezeje. Az elnevezés azon a
megfigyelésen alapul, hogy ha valami megtörtént, akkor időközönként újra és
újra megismétli önmagát, mígnem formává alakul. Amikor az egyén cselekvés
előtt áll, a mező emlékezik és megismételhet egy korábbi cselekvést. Ezért
fordulhat elő, hogy egy családban generációról generációra ugyanazok a
sorsok ismétlődnek, mert a családi mező emlékezete ugyanazokat hívja elő.
Bert Hellinger megfigyelte, hogy ha ezt a mezőt kívülről egy új szellemi
behatás éri - egy új szellemi mozgást állítunk be - akkor ez az ismétlődés
megáll és az egyén képes lesz egy új életszakaszt kezdeni. A gyógyulás azzal
kezdődik, ha a múltat - az ismétlődésekkel együtt - tisztelettel elfogadja,
nyitottá válik a jövő felé, és vállalja a pillanat kockázatát. Amikor az
egyén felismeri a valóságot, azt, ami van, és nem annak bűvöletében él, hogy
a valóságnak milyennek kellene lenni, akkor ez az a pillanat, amikor az új
szellemi mozgás beállítható gyógyító mondatokkal. A mondatok szeretettel
teljesek, elfogadóak és a mélyben hatnak.

Bert Hellinger megfigyelése, hogy "létezik egy mélység, amelyben minden
összefolyik. Ez a mélység kívül esik az idő határain. Az életet olyan, mint
egy piramis. Fenn, az egészen kicsi kis csúcson zajlik minden, amit
haladásnak, történelemnek nevezünk. Lenn, a mélységben a jövő és a múlt
összemosódik. Ott csak tér van, idő nincs. Néha előáll olyan helyzet,
melynek során kapcsolatba kerülünk ezzel a mélységgel. Ilyenkor  valamilyen
rejtett rendszert ismerünk fel benne és lelkünk valami nagyobb méretű
irányába képes elmozdulni."

A családfelállítás ebből a mélységből, energiamezőből jeleníti meg
képviselőkkel a család erőterét  addig a határig, amíg azt érzékelni képes.
A végső határ természetesen a végtelen, a családfelállításnál általában
négy-öt generáció erőtere jelenik meg.

Általában csoportos formában történik, de egyéni foglalkozással is
lehetséges. A csoportos formánál az egyén két-három mondatban elmondja
témáját, majd a vezető vagy az egyén a csoportból a családtagok helyett
megszemélyesítőket választ. Helyüket a térben a vezető jelöli ki, vagy
megkéri az egyént, hogy kezeit vállukra téve helyezze el őket úgy, ahogy
abban a pillanatban érzi. Ezután magától elindul a személyek mozgása,
mintegy ráérezvén az egyén és a hozzátartozó sorsok, események energiájára,
kötődéseire. A mozgásban előbb utóbb megjelenítődik a "sérült pont", a
kitagadott, elfelejtett, megítélt odatartozó. Ezután következik a tudattalan
szeretetből fakadó kötődések feloldása, és a tudatos szeretet kialakítása:
az egyén a felvállalt sorsot nagy tisztelettel "visszaadja" annak, akihez az
tartozik, gondolkodásmódja ítéletmentessé válik és "elkezdheti" a saját
életét.

Az egyéni foglalkozásnál a vezető és az egyén együtt idézik fel az
energiamezőt és keresik meg a "sérült pontot". Egy fehér lapon jelképes
figurákkal megjelenítik az energiamező résztvevőit, és ugyanúgy eljuthatnak
a szeretettel teljes gyógyító mondatokig, mint a csoportos foglalkozáson.

A MEZŐ

Rupert Sheldrake nevezte el morfogenetikus mezőnek ezt az erőteret és
megfigyelte a benne uralkodó törvényeket. A morfe görög szó: struktúrát,
formát jelent; a "genetikus" pedig a genesis szóból jön és annyit jelent:
keletkezik. Hogyan keletkezik egy ilyen mező? Sheldrake megfigyelte, hogy
mindig, amikor valami újra van lehetőség, akkor ennek a mezőnek emlékezete
van, és mindig ugyanazt megismétli.

"Az Univerzum valójában egy élő szeretetteljes és intelligens energiatenger,
amelynek elválaszthatatlan részei vagyunk. Mindaz, ami másoktól látszólag
elkülönít bennünket egyúttal az összeköttetést, a kapcsolatot is biztosítja,
legyen az hang, fény, levegő vagy éppen gondolat."  Levi H. Dowling

Amit Hellinger mélységnek, szellemi mezőnek, Dowling energiatengernek nevez,
az Evangéliumban így fogalmazódik meg: "A szél fú, ahová akar, hallod
zúgását, de nem tudod honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki
lélektől születik" János 3:8

Olyan területről van tehát szó, ami csak tapasztalati úton ismerhető fel.
Szél, tenger, energiamező, hullámzás, örvény. Benne vagyunk és bennünk van.
Visz magával és visszük magunkkal. Tudattalanul és tudatosan.

A családfelállítás korai szakaszában Hellinger mindentudó mezőnek is nevezte
az a teret, ahol a családfelállítás történik. Ma szívesen használja a
szellemi mező kifejezést.

Ebben az energiatengerben, energiamezőben ha pontként határozunk meg egy
embert, akkor körülötte fodrozódik - az erő mozgásaként - az ő története; a
családja és tágabban a teljes egészhez való viszonya. Az ő története vagy
inkább az ő történése, mert ebben az energiamezőben jelen - múlt - jövő
egybemosódik. Nincs jelentősége tehát annak sem, hogy az odatartozók
élnek-e, vagy nem.

Ha a mezőben pontként egy szervezetet határozunk meg - munkahelyi, iskolai,
ideológiai, vallási, egyesületi, alapítványi vagy bármilyen közösség
szervezetét - körülötte, mint rendszer körül ugyanúgy fodrozódik a saját
története és benne, természetesen tagjai saját története is.

A piramis csúcsán - hellingeri hasonlattal -, ahol az ismert történelem, a
fejlődés zajlik az ember törvényszerűségeket fedezett fel, amelyekhez
alkalmazkodik és amelyekből tudományt alkot magának. A mélységben ugyanúgy
vannak törvényszerűségek, rendszerek, rendek. Hellinger megfogalmazásában a
Szeretet Rendjei.

Mivel ezt a területet az ember tudattalanul éli meg, törvényszerűségeit
tudatlanul borítja fel. Mint ahogy a sötét szobában felborítja a vázát vagy
neki megy a falnak.  Az ilyen eseményekből lesznek a tragédiák, melyeknek
hatása továbbfodrozódik, ismétlődik az energiamezőben. És mivel a mezőben
működik a kiegyenlítődés törvénye, mint egy irracionális
csoport-lelkiismeret: a csoport valamely tagja "szolidaritást vállal" a
tragédiát elszenvedővel. Azonosul vele, tudatlan szeretetből segíteni akar
neki azzal, hogy hasonlóan kezd élni. A segítség természetesen sikertelen,
és az egyén sem a saját életét éli. Itt kap szerepet a családfelállítás!

A SZÜLŐK

 "Én a szüleim vagyok" - mondják, és mi mindannyian. "Tiszteld atyádat és
anyádat, hogy hosszú (teljes) életű légy a földön!" - szól a parancsolat.
Nem csak akkor, ha születésünkkor nem tettek ki az utcára, vagy csak akkor,
ha lakást, kocsit kaptunk tizennyolcadik születésnapunkra. Tisztelni azért,
mert az Életet - az ő tehetségük szerint - megadták! Ez nem függhet attól,
hogyan viselkedtek velünk, nem függhet tehetségüktől, erkölcsi
magatartásuktól - semmitől. Nem kell, hogy nekünk megfelelően legyenek
tiszteletreméltóak. Miért?! Mert az Élet tisztelete szorosan összefügg az ő
tiszteletükkel, ezen keresztül pedig a saját magunk, saját életünk
elfogadásával. Az Univerzumban ők az az egyetlen pont, ahol
megjelenítődtünk. Ők a forrás és ők az út a mélyebb forráshoz, a Teremtő
Erőhöz, a teremtéshez. Bert Hellingertől származik az alábbi imaként is
hangzó vers:

Köszönetmondás az élet hajnalán

Drága Anya,
tőled kapok meg mindent,
az egészet, és minden részletét,
és te fizetted meg az árát
helyettem is

Sokra viszem, hogy örülj
(és az emlékedért).
Ennek így kell lennie.
Megőrzöm, tiszteletben tartom,
és majd továbbadom, ahogyan te.

Anyámként tisztellek,
és gyermekednek tarthatsz.
Nekem te vagy az igazi,
és igazi gyermeked vagyok.

Te vagy a nagy, én vagyok a kicsi.
Te adsz, és én kapok - Drága Anya.

Örülök, hogy Apát választottad nekem.
Ti vagytok számomra az igaziak.
Csak ti! Drága Apa,
tőled kapok meg mindent,
az egészet, és minden részletét,
és te fizetted meg az árát
helyettem is

Sokra viszem, hogy örülj
(és az emlékedért).
Ennek így kell lennie.
Megőrzöm, tiszteletben tartom,
és majd továbbadom, ahogyan te.

Apámként tisztellek,
és gyermekednek tarthatsz.
Nekem te vagy az igazi,
és igazi gyermeked vagyok.

Te vagy a nagy, én vagyok a kicsi.
Te adsz, és én kapok - Drága Apa.

Örülök, hogy Anyát választottad nekem.
Ti vagytok számomra az igaziak.
Csak ti!

Bert Hellinger igen fontos megfigyelése, hogy minden megszületett gyermek a
lelkében tudatlanul fogadalmat tesz: "Drága szüleim, ha ti nem vagytok
boldogok, én sem lehetek az!" Mindezt a hozzájuk való tartozás mélyen rejlő
érzése; a szeretet alapján teszi. Ez a tudattalan fogadalma akkor oldódik
fel, amikor tudatosan tisztelettel kimondja: "Drága szüleim, én pontosan
olyan vagyok mint ti, de nézzetek rám szeretettel, ha nekem egy kicsit jobb
lesz"!

Az a tény, hogy ők előbb jöttek az Életbe; az Univerzumba, mint én elegendő
ok arra, hogy ők a Nagyok, én pedig a Kicsi. Az ő szüleik, a nagyszüleim a
Még Nagyobbak, és így tovább a Legnagyobbig, az Élet Forrásáig. Ez a
felismerés és elismerés lehet gyógyulásunk és új életünk forrása.

TESTVÉREK

Az érkezési sorrend törvénye a testvérsorban is érvényesül. Az elsőszülötté
az első hely, a másodiké a második, és így tovább. Ha a másodszülött úgy él
lelkében mint elsőszülött, akkor felborul a rend. Ha például a testvérsorban
elhallgattak egy létezőt, aki korán meghalt, vagy élhetett volna de
elvetélt, annak lenyomata az energiamezőben marad, és ha nem beszélnek róla,
nem tisztelik meg a helyét, akkor a testvérsorból valaki "keresni" fogja,
követi őt. Az elvesztett iker is okozhat örök kereső lelkiállapotot. A
fogantatás után a sejtosztódásnál még jó ideig ott lehet a másik, aki egy
idő után elhal. Ha energetikai jelenléte emlékként a megszületettben marad,
akkor a lelke keresni fogja, anélkül, hogy tudatában lenne ennek.

PARTNEREK

Az érkezési sorrend törvénye a partnersorban is érvényesül. Az első kötődés
az első, a második a második és így tovább, nincs jelentősége a létszámnak.
Mindegyiknek helye van. Mindegyiknek meg kell adni a tiszteletet. Soha nem
szabad a párunk lelkében megbántani az elődünket, mert bár eszével helyesel,
de lelkében akaratlanul is távolodni fog tőlünk, hiszen a lelke valamikor
kötődött ahhoz a lényhez. Meg kell adni a tiszteletet neki, mert különben az
új kapcsolatban születendő gyerek azonosulhat vele. Minden kapcsolatot
kiegyenlítéssel kell lezárni: "Amit kaptam köszönöm, amit adtam szeretettel
adtam. Ha megbántottalak, kérlek bocsásd meg,  ha te megbántottál,
megbocsátom. Tisztelettel megadom a szívemben a Téged illető helyet." Ha van
gyermek, akkor így folytatódhat: "....és a gyermekünkben szeretlek tovább!"

ADOK - KAPOK TÖRVÉNYE

Ez az Univerzum "könyvelése". Ha kaptam valakitől, akkor Ő a libikókán
felülre kerül, én alulra. Ez arra ingerel, hogy én is adjak Neki, a szeretet
okán egy kicsit többet, hogy én legyek fent, ő lent. Ez arra ingerli őt,
hogy újból adjon, a szeretet okán egy kicsit többet, és így tovább. Az
adok-kapok libikóka játéka tulajdonképpen a boldog kapcsolat titka. Ha adtam
és nem várom meg, hogy kapjak, hanem újra adok, aztán újra meg újra, akkor a
másik már nem lesz képes annyit adni, hogy felülre kerüljön ezért kimenekül
a kapcsolatból. A rend ez esetben is helyreállítható a tartozás
kimondásával, majd elengedésével vagy felvállalásával.

A Hellinger terápiában fontos a rend, az ő megfogalmazásában ezek a Szeretet
Rendjei.

ISKOLÁK

Bert Hellinger munkássága nyomán két iskola alakult ki. Egyik a klasszikus
családállítás, másik a szellemi családfelállítás iskolája. Bert Hellinger ez
utóbbit képviseli és Életiskolának nevezi. A 2006. májusi budapesti
konferencián így határozta meg a két iskola szerepét:

"A családfelállítók egy bizonyos rendet követnek eddigi ismereteik alapján,
amely ismétlődik újra és újra. Megtanulták a mondataimat és ismétlik a
családfelállítói kurzusaikon, a hatás olykor mégis elmarad. Mert van egy
nagy bökkenő! Egy morfikus mező* mindig tiltakozik az új belátás ellen, mert
minden új belátás felborítja a mezőt, és egyes részei attól tartanak, hogy
elveszítik az odatartozás jogát. Minden egyes mezőben létezik egy
úgynevezett gondolkodási tilalom; egy percepciós; egy növekedési tilalom.
Minden, ami a morfikus mező koherenciáját veszélyezteti, az ellen az
odatartozók harcolni fognak, mert különben a mező összeomlana. A középkorban
az eretnekeket megégették, de nem azért, mert valami téves eszmét hirdettek,
hanem mert veszélyeztették a mezőt. Ezt azonnal észrevehető. A vallások is
egy-egy ilyen mezőt alkotnak, a foglalkozások is. A jogászok, orvosok,
amikor összejönnek, általában ugyanarról beszélnek. A pszichoterápia
esetétben is kialakultak különböző morfikus mezők: a pszichoanalitikusok is
egy ilyen mezőt alkotnak, a viselkedésterapeutáknak, a
gestallt-terapeutáknak, a hipnoterapeutáknak is megvan a saját mezejük. Úgy
tűnik, hogy már a családfelállítók is morfikus mezővé válnak, és azt
mondják: Mi végezzük a klasszikus családállítást és Bert Hellinger
eltávolodott a mi morfikus mezőnktől.

Ilyenkor hagyni kell a mezőt úgy, ahogy van s nem beleavatkozni csak azért,
mert úgy érezzük, hogy valami jobb jutott az eszünkbe. Ez mind-mind
veszélyes. Akkor hát mi a teendő? Anélkül kell cselekedni, hogy beszélnénk
róla, mert így senki nem érzi, hogy támadásnak lenne kitéve. A szellemi
családfelállítás a szellem mozgására hagyatkozik. Ha a képviselőt ilyen
mozgás magával ragadja, anélkül, hogy tudná pontosan, miről van szó, akkor
ez szellemi mozgás. A szellem mozgása mindig ugyanabba az irányba megy:
összeköti azt, ami szét volt választva. Mégpedig minden esetben sajátos
módon. Számotokra is lehetővé teszi, hogy ebben a szellemi mezőben, melyben
mozogtok valami újat tehessetek. Ez az állandó változás. Tudjátok, hogy
milyen jól érzem magam a világon, mert minden nap megtapasztalok valami
újat, valami szellemi újat! Hát nem szép az életem? Az a fontos tehát, hogy
abban a szellemi mezőben, amiben mozgunk, új mozgást engedjünk be, szellemi
mozgást. Akkor történik változás." Bert Hellinger - Elhangzott Budapesten
2006. május 27-én az ELTE Jogi Kar dísztermében.

A Hellinger Intézet célja, hogy névadójának szellemében működjön, őt
tiszteletben tartva alkalmazza és tanítsa módszerét, figyelemmel kísérje az
intézetben és más autentikus szervezetben kiképzett szakemberek munkáját,
hogy akiknél megfelelő szakmai felkészültséget, eredményességet és alázatot
tapasztal, azokaz jó lelkiismerettel ajánlja. A Hellinger Intézet vezetése
fontosnak tartja, hogy a Magyarországon családfelállítást keresők szakmailag
felkészült és emberileg alkalmas gyógyítókra bízzák magukat. Az ajánlás
figyelemmel kísérhető a Munkatársak és a Családfelállítók oldalon. Bert
Hellinger honlapján figyelemmel kísérhető a Magyarországra vonatkozó
ajánlása: Hungary


----------------------------------------------------------------------------
----


******************************************************************
2006.09.27
(Bert Hellinger
Bert Hellinger 1925-ben született, filozófiát, teológiát és pedagógiát
tanult. Tanulmányai után 16 éven át egy katolikus misszionárius rend
tagjaként Dél-Afrikában dolgozott a zuluknál.

Ezután pszichoanalitikus lett, majd a csoportdinamika, a primérterápia, a
tranzakció-analízis és különbözo hipnoterápiás eljárások hatása alatt
kialakította a saját munkamódszerét, a mára már világszerte ismertté vált
családfelállítást. )

"Bert Hellinger felfigyelt arra, hogy testi-lelki bajaink kialakulását nem
lehet csak a saját életünk eseményei alapján megérteni. Úgy tunik, mintha
sorsunk elválaszthatatlanul összefonódna a kibovített családunk tagjainak
sorsával. Mintha lenne egy közös családi lélek, egy olyan energiamezo,
amelyben mindenki benne foglaltatik, aki csak a kiterjesztett családhoz, az
ún. klánhoz tartozik, függetlenül attól, hogy tudunk-e a létezésérol, vagy
nem. Ez a mezo, a tagokból összeállt új egész, mint minden rendszer, több
mint részeinek összege, és megvannak a saját muködési mechanizmusai. Ebbe a
nagy egészbe ágyazódik be az egyes ember élete, és sokszor oly módon
irányítja azt, hogy az illeto arról nem is tud.
Hellinger a nyolcvanas évek második felében kezdte el módszerének
kidolgozását. A pszichoanalízis, a hipnózis, a tranzakció-analízis és a
családterápia módszereit saját eseteinek alapos tanulmányozásával és
megfigyeléseivel ötvözve túllépett a hagyományos nyugati pszichológia
megszokott fogalmi keretein, és új módszerével rövid idon belül igen
látványos sikereket ért el. A kilencvenes években Németországban, 2000-tol
pedig világszerte futótuzként terjedt el a szisztemikus-fenomenologikus
rendszerterápia, közismertebb nevén a családfelállítás nevu módszer.

A szisztemikus-fenomenologikus családterápia, röviden a "családfelállítás"
ennek a mezonek a "megkérdezése". A módszer a külföldi és a hazai
tapasztalatok szerint rendkívül eroteljes, pontos és hatékony. Egyrészt új
fényben láttatja az életünket nehezíto bajokat, betegségeket, kudarcokat,
másrészt lehetové teszi, hogy ezeket a terheket nagy katarzisokat okozó
csoportos és egyéni foglalkozásokon mintegy letegyük. A módszer
hatékonyságát azok a pozitív változások igazolják, amelyek az eddigi
foglalkozások résztvevoinek életében - sokszor azonnal - következtek be.

Hellinger módszere megfigyeléseken alapul, ám ennek a mezonek a létezését
Rupert Sheldrake angol biológus és filozófus számos, a nyugati tudomány
kritériumainak megfelelo kísérlettel bizonyította (o morfogenetikus mezoknek
nevezi az összetartozó élolények közötti láthatatlan hálót).

A megfigyelések szerint a családi lélekben / mezoben szigorú törvények
uralkodnak, melyek, ha megsérülnek, generációkon keresztül negatív hatással
vannak a család tagjaira.

Ezek:

  a.. Az odatartozás joga: a kiterjesztett család (a klán) minden egyes
tagjának egyenlo joga van ahhoz, hogy a többiek a családhoz tartozónak
ismerjék el. Ez a jog azonban sokszor sérül: van, hogy valakit ténylegesen
kitagadnak, vagy hogy ne fájjon az emléke pl. egy korán meghalt
kisgyereknek, igyekeznek elfelejteni, úgy tesznek, mintha az illeto nem soha
nem is létezett volna. A gyerek energetikai lenyomata ott van a mezoben,
csak a viselkedés szintjén van vákuum a helyén. Különös jelenség az
elvesztett ikerpár esete: az újabb vizsgálatok szerint minden 12. terhesség
ikerterhességnek indul, ám az egyik iker egy pontnál nem fejlodik tovább.
Nyomtalanul felszívódik. Ám annak az egynek a lelkében ott van az elveszett
ikertestvér lenyomata, és akár egy életen át tudatlanul keresi ot. Az
odatartozás jogát tagadjuk meg akkor is, ha azt mondjuk, hogy a "nagypapa
szívinfarktusban" halt meg, holott öngyilkos lett, mert ezzel a sorsát
tagadtuk meg, vagy X nagybácsi a család fekete báránya lett, ezért mintegy
töröltük a családi köztudatból.

  b.. A hely törvénye: minden egyes családtag kizárólag "a saját helyén"
élhet jó életet. (Vesd össze a puzzle játék alapgondolatával: akkor teljes a
kép, ha minden darabkája megvan és mindegyik darab a helyén van. Az ember a
szülojétol kapja az életet. A szülo a Nagy, a gyerek a Kicsi. Amennyiben a
gyerek a szülojével egy szinten lévonek éli meg saját magát (pl.: aktívan
beleavatkozik a szülok kapcsolatába, pártot fog és tanácsot ad), vagy a
szülojénél is nagyobbnak (pl.: megadom neked apám, amit annak idején nem
kaptál meg a nagyszüleimtol), élményszinten egy vagy két generációs
létrafokkal feljebb ugrik a saját helyénél. Így nem tudja a saját életét
élni, gyökértelenné és stresszessé válik. Élményében hiányzik a gyerek-lét,
amit majd nagy valószínuséggel a párkapcsolatában fog megpróbálni pótolni.

  c.. Rend van vízszintes irányban is: az azonos létrafokokon állók között
van elso, második, harmadik, sokadik, aszerint, hogy ki hányadikként
érkezett a rendszerbe: elso, második, sokadik gyerek, elso, második, sokadik
fontos kapcsolat az ember felnott életében. Ha elveszik az ot megilleto
helyet, azt a rendszer "jóváteszi". (Lásd Jákób Ézsau vagy a Buddenbrock ház
történetét.)

  d.. A kiegyenlítodés törvénye, mely szerint egy teljes mértékben
igazságtalan és tudattalan csoport-lelkiismeret muködik a családi lélekben:
ha valakivel valami életbevágóan rossz történik (ilyen "rossz" az is, ha
valaki nem kapja meg az ot megilleto helyet és tiszteletet, ld. fentebb),
akkor másvalaki, rendszerint egy egy-két generációval késobb született
gyerek ugyanúgy él, érez és viselkedik, mintha az a rossz dolog vele történt
volna meg. Mintha ot közösítették volna ki, mintha o vesztette volna el
szüleit, szerelmét, gyerekét, mintha ot érte volna valamilyen sorscsapás.
Mintha azt mondta volna a lelkében:

  "Kedves szülom, nagyszülom, rokonom, inkább én viszem helyetted ezt a
nehéz sorsot, mint Te." "Ha menned kellett, akkor követlek - a halálba, a
rossz sorsba, a betegségbe." "Átveszem Toled a nehéz érzelmeidet, hogy ezzel
is segítsek Neked."

Ha ezen törvények ismeretében vizsgáljuk meg, hogy miért nem sikerül úgy
élnünk, ahogy szeretnénk, nagyon gyakran derül ki az, hogy a családunkban
megsérült a rend, a három törvény valamelyike, és a rendszer, a családi
lélek megkezdi a kiegyenlíto (jóvátevo) mozgásokat, azaz muködésbe lép a
rendszer-lelkiismeret.

Ezek a fogadalmak, mint mondtuk, nem tudatosak, ám annál erosebben
irányítják az ember életét.

A laikus számára elso olvasásra hihetetlennek tuno módszer eddig számos
terápia-rezisztens esetben hozott gyors és látványos javulást. A módszer
annyira új, hogy egy éve készült el Németországban az elso leközölt
katamnesztikus vizsgálat, mely szerint a családfelállítást követo évben a
megkérdezettek 78%-ának életében markáns pozitív változás állt be, 14
%-uknak pedig javult az állapota. Megszuntek az addig, a saját élettörténet
alapján érthetetlen depressziók, teljesítménybeli és kapcsolati
kudarcsorozatok, öngyilkossági hajlamok, és amennyiben még nem alakult ki
gyógyíthatatlan irreverzibilis változás, a testi betegségek is javultak

Nézzünk néhány példát, milyen esetekben valószínu, hogy beindul a
rendszer-lelkiismeret, és egy gyerek megpróbálja "jóvátenni" azt a rosszat,
ami a felmenojét érte: ha valaki nem tudott megszületni, vagy megszületett,
de viszonylag hamar meghalt; ha valakit nagy, életbevágó sorscsapások és
veszteségek értek; ha valaki nagy bunt követett el, és vezekelnie kellene;
ha valakit ténylegesen kitagadtak vagy mintegy "töröltek" a családi
köztudatból.

Kik tartoznak a klánba, a családi lélekbe? A testvéreink, a szülok és a
testvéreik, a nagyszülok és a testvéreik, esetenként a dédszülok, és a
szülok és nagyszülok házassága elotti fontos kapcsolatok. Ez az ember- ill.
lélekcsoport az, kinek sorsa, úgy látszik, össze van kötve egymással, akár
tudnak róla a tagok, akár nem.

Minden és mindenki egy... Mindannyian össze vagyunk kötve. - Sokat halljuk
mostanában ezt a Vízönto korában. Ám hogy a "mindenki" egy részével, a
családunkkal egyek vagyunk, azt ha eddig homályosan érezhettük is, most Bert
Hellinger családfelállítás néven ismert módszerével közvetlenül is
megtapasztalhatjuk. És ha megtapasztaltuk, és letettük a magunkra vállalt
sorsokat, érzelmeket, akkor onnantól a kezünkbe vehetjük az életünket. Az
életünket, ami szüleinken, nagyszüleinken, dédszüleinken keresztül érkezett
el hozzánk, és csinálhatunk belole valami nagyon jót, hogy lássák, érdemes
volt továbbadni nekünk. A legnagyobb ajándékot, amit csak ember embernek
adhat. "


(2006 eleje)

http://www.hellingerintezet.hu/h-csaladfelallitas.html

Létezik egy mélység, amelyben minden összefolyik. Ez a mélység kívül esik az
idő határain. Az életet egy piramishoz hasonlatosnak látom. Fenn, az egészen
pici kis csúcson zajlik minden, amit haladásnak nevezünk. Lenn, a mélységben
a jövő és a múlt összemosódik. Ott csak tér van, idő nincs. Néha olyan
helyzet áll elő, melynek során kapcsolatba kerülünk ezzel a mélységgel.
Ilyenkor  valamiféle rejtett rendet - rendszert - ismerünk fel és lelkünk
nagyobb szabású irányba képes elmozdulni." Bert Hellinger
"Az Univerzum valójában egy élő szeretetteljes és intelligens energiatenger,
amelynek elválaszthatatlan részei vagyunk. Mindaz, ami másoktól látszólag
elkülönít bennünket egyúttal az összeköttetést, a kapcsolatot is biztosítja,
legyen az hang, fény, levegő vagy éppen gondolat."  Levi H. Dowling

Amit Hellinger mélységnek, Dowling energiatengernek nevez, azt az evangélium
így fogalmazza meg: "A szél fú, ahová akar, zúgását hallod, de nem tudod
honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki Lélektől születik"

Olyan területről van tehát szó, ami csak tapasztalati úton ismerhető fel.
Szél, tenger, energia, hullámzás, örvény. Benne vagyunk és bennünk van. Visz
magával és visszük magunkkal. Tudattalanul és tudatosan. Vannak még rá
szavak, mint: kollektív tudattalan vagy morfogenetikus energiamező.

Ebben az energiatengerben, energiamezőben ha pontként határozunk meg egy
embert, akkor körülötte fodrozódik - az erő mozgásaként - az ő története; a
családja és tágabban a teljes egészhez való viszonya. Az ő története vagy
inkább az ő történése, mert ebben az energiamezőben jelen - múlt - jövő
egybemosódik. Nincs jelentőssége tehát annak sem, hogy az odatartozók
élnek-e, vagy nem.

Ha a mezőben pontként egy szervezetet határozunk meg - munkahelyi, iskolai,
ideológiai, vallási, egyesületi, alapítványi vagy bármilyen közösség
szervezetét - körülötte, mint rendszer körül ugyanúgy fodrozódik a saját
története és benne, természetesen tagjai saját története is.

A családfelállítás, a rendszerfelállítás, a reláció, a spirituális
energiarendezés ebből az energiamezőből jeleníti meg külső szereplőkkel a
család illetve a rendszer erőterét  addig a határig, amíg azt érzékelni
képes. A végső határ természetesen a végtelen. A családfelállításnál
általában három-négy generáció erőtere jelenik meg, a relációban és a
spirituális energiarendezésben a családi és a családtól független viszonyok
is megjelenhetnek.

A piramis csúcsán - hellingeri hasonlattal -, ahol az ismert történelem és
fejlődés zajlik az ember törvényszerűségeket fedezett fel, amelyekhez
alkalmazkodik és amelyekből tudományt alkot magának. A mélységben ugyanúgy
vannak törvényszerűségek, rendszerek, rendek. Hellinger megfogalmazásában a
Szeretet Rendjei.

Mivel ezt a területet az ember tudattalanul éli meg, törvényszerűségeit
tudatlanul borítja fel. Mint ahogy a sötét szobában felborítja a vázát vagy
neki megy a falnak.  Az ilyen eseményekből lesznek a tragédiák, melyeknek
hatása továbbfodrozódik az energiamezőben. És mivel a mezőben működik a
kiegyenlítődés törvénye, mint egy irracionális csoport-lelkiismeret: a
csoport valamely tagja szolidaritást vállal a tragédiát elszenvedővel.
Azonosul vele, tudatlan szeretetből segíteni akar neki azzal, hogy hasonlóan
kezd élni. A segítség természetesen sikertelen, és az egyén sem a saját
életét éli.

Az is lehet, hogy nem csak a családja valamely tagjával, hanem a nagy
egészben valaki mással, valami mással azonosulva él boldogtalanul,
szeretethiányosan, rendezetlen energiákkal.

Itt kap szerepet a családfelállítás*, a reláció**, a spirituális
energiarendezés (angolul spiritual energy adjusting röviden sea : tenger)***

* Bert Hellinger  meghatározása

** Rákos Péter asztrológiai alapú terapeuta meghatározása

*** Pálmai Dezső magánlelkész  meghatározása David Steind-Rast nyomán

A GYAKORLAT

Egyéni és csoportos formában történik. Az egyéniben a vezető és az egyén
együtt idézik fel az energiamezőt és keresik meg a "sérült pontot". Esetleg
egy fehér lapon jelképes figurákkal megjelenítik az energiamező résztvevőit.
Ezután következik a tudattalan szeretetből fakadó segíteni akarás feloldása
és a tudatos szeretet kialakítása: az egyén a felvállalt sorsot nagy
tisztelettel visszaadja annak, akihez tartozik, nagy szeretettel felveszi őt
a szívébe és a saját életét kezdi el. Természetesen ez az aktus olyan, mint
amikor valaki egy ajtót talál és a kilincsére teszi a kezét. Továbbmenni
neki van lehetősége.

A csoportos formánál az egyén két-három mondatban elmondja a problémáját,
majd a vezető megkéri őt, hogy a csoportból válassza ki a szükséges
szereplőket. A szereplők helyét a térben vagy a vezető jelöli ki, vagy
megkéri az egyént, hogy kezeit vállukra téve helyezze el őket a térben
aszerint, ahogy abban a pillanatban érzi. Majd elindul a szereplők mozgása,
mintegy ráérezve az egyén és a hozzátartozó sorsok, események
energiamezejére. (Amikor Bert Hellingert megkérdezik hogyan működik ez, a
válasza: nem tudom, de látom.) A mozgásban előbb utóbb megjelenítődik a
"sérült pont". Ezután következik a tudattalan szeretetből fakadó segíteni
akarás feloldása és a tudatos szeretet kialakítása... A többit már tudják.

A SZÜLŐK

Egy valamit biztosan nem tud megspórolni a boldogulni akaró: a szülők
tiszteletét. "Én a szüleim vagyok" - mondják, és mi mindannyian. "Tiszteld
atyádat és anyádat, hogy hosszú (teljes) életű légy a földön!" - szól a
parancsolat. Nem csak akkor, ha születésünkkor nem tettek ki az utcára, vagy
csak akkor, ha lakást, kocsit kaptunk tizennyolcadik születésnapunkra.
Tisztelni azért, mert az Életet - az ő tehetségük szerint - megadták! Az ő
tiszteletük nem függhet attól, hogyan viselkedtek velünk, nem függhet
tehetségüktől, erkölcsi magatartásuktól és semmitől. Nem kell, hogy nekünk
megfelelően legyenek tiszteletreméltóak. Miért?! Mert az Élet tisztelete
szorosan összefügg az ő tiszteletükkel, ezen keresztül pedig a saját magunk,
saját életünk elfogadásával.

Az Univerzumban ők az a pont, ahol megjelenítődtünk. Ők a forrás és ők az út
a mélyebb forráshoz. Bert Hellingertől származik az alábbi köszönetmondás. A
megszólítás az lehet, amit gyermekkorunkban megszoktunk:

Köszönetmondás az élet hajnalán

      Kedves Anya,
      tőled kapok meg mindent,
      az egészet, és minden részletét,
      és te fizetted meg az árát
      helyettem is.

      Sokra viszem, hogy örülj
      (és az emlékedért).
      Ennek így kell lennie.
      Megőrzöm, tiszteletben tartom,
      és majd továbbadom, ahogyan te.

      Anyámként tisztellek,
      és gyermekednek tarthatsz.
      Nekem te vagy az igazi,
      és igaz gyermeked vagyok.

      Te vagy a nagy, én vagyok a kicsi.
      Te adsz, én kapok - kedves Anya.

      Örülök, hogy Apát választottad.
      Ti vagytok számomra az igaziak.
      Csak ti!  Kedves Apa,
      tőled kapok meg mindent,
      az egészet, és minden részletét,
      és te fizetted meg az árát
      helyettem is.

      Sokra viszem, hogy örülj
      (és az emlékedért).
      Ennek így kell lennie.
      Megőrzöm, tiszteletben tartom,
      és majd továbbadom, ahogyan te.

      Apámként tisztellek,
      és gyermekednek tarthatsz.
      Nekem te vagy az igazi,
      és igaz gyermeked vagyok.

      Te vagy a nagy, én vagyok a kicsi.
      Te adsz, én kapok - kedves Apa.

      Örülök, hogy Anyát választottad.
      Ti vagytok számomra az igaziak.
      Csak ti!

GENERÁCIÓK

"Én a szüleim vagyok." Ők pedig az ő szüleik, vagyis az én nagyszüleim,
tehát én a nagyszüleim is vagyok... A nagyszüleim is az ő szüleik... és így
tovább. A gyermekem én és a párom együtt.. és így tovább...

Az élet továbbadásának energiaáramlásában érvényesül az érkezési sorrend
törvénye.  Aki előbb érkezett az a Nagy, a belőle érkező a Kicsi. A gyermek
a szülőjével kapcsolatosan lelkében mindig gyermek kell, hogy maradjon! Ha
nem ezt teszi, akkor szülőjének vagy "partnere", vagy a "nagyszülői
szerepéből" okoskodik vele, ítélkezik felette. A családfelállításoknál
nagyon sok esetben ezeket a szerepcseréket kell megoldani, és a gyereket -
legyen az akár 60 éves - helyére tenni, hogy lelkében szülei gyermekévé
váljon.

TESTVÉREK

Az érkezési sorrend törvénye a testvérsorban is érvényesül. Az elsőszülötté
az első hely, a másodiké a második, és így tovább. Ha a másodszülött úgy él
lelkében mint elsőszülött, akkor felborul a rend. Ha például a testvérsorban
elhallgattak egy létezőt, aki korán meghalt, vagy élhetett volna de
elvetélt, annak lenyomata az energiamezőben marad, és ha nem beszélnek róla,
nem tisztelik meg a helyét, akkor a testvérsorból valaki "keresni" fogja,
követi őt.

Az elvesztett iker is okozhat örök kereső lelkiállapotot. A fogantatás után
a sejtosztódásnál még jó ideig ott lehet a "másik", aki egy idő után
felszívódik. Ha energetikai jelenléte emlékként a megszületettben marad,
akkor a lelke keresheti, annak ellenére, hogy ő maga nem is tud erről.

PARTNEREK

Az érkezési sorrend törvénye a partnersorban is érvényesül. Az első kötődés
az első, a második a második és így tovább, nincs jelentősége a létszámnak.
Mindegyiknek helye van. Mindegyiknek meg kell adni a tiszteletet. Soha nem
szabad a párunk lelkében megbántani az elődünket, mert bár eszével helyesel,
de lelkében akaratlanul is távolodni fog tőlünk, hiszen a lelke valamikor
kötődött ahhoz a lényhez. Meg kell adni a tiszteletet neki, mert különben az
új kapcsolatban születendő gyerek azonosulhat vele. Minden kapcsolatot
kiegyenlítéssel kell lezárni:

"Drága ........., amit kaptam köszönöm, amit adtam szeretettel adtam. Ha
megbántottalak, kérlek bocsásd meg,  ha te megbántottál, megbocsátom.
Tisztelettel megadom a szívemben a Téged illető helyet és a gyermekünkben
szeretlek tovább (ha van gyermek) ."

LIBIKÓKA

Az adok-kapok törvénye a Univerzum "könyvelése". Ha kaptam valakitől, akkor
Ő a libikókán felülre kerül, én lentre. Ez arra ingerel, hogy én is adjak
Neki, a szeretet okán egy kicsit többet, hogy én legyek fent, ő lent. Ez
arra ingerli őt, hogy újból adjon, a szeretet okán egy kicsit többet, és így
tovább. Az adok-kapok libikókajátéka tulajdonképpen a boldog kapcsolat
titka. Ha adtam és nem várom meg, hogy kapjak, hanem újra adok, és újra meg
újra, akkor a másik már nem lesz képes annyit adni és kimenekül a
kapcsolatból.

Ha megütött valaki engem, akkor erkölcsileg fölé kerültem, s ő lent. Ha nem
adom vissza, lent is marad. Ezért hát visszaadom, de a szeretet okán egy
kicsit kevesebbet, esélyt adva a megbékélésnek.

Az adok-kapok törvénye a szülő gyermek viszonyban érvénytelen! A szülő ad -
a gyermek kap. A szülő adja az életet, amit nem lehet viszonozni, csak
továbbadni. Ha a szülő bánt, nem visszabántható, mert az élet, mely rajtuk
keresztül áramlik, mindennél több!(2006 szeptember 27)